کتابخانه تحقیق

مدیریت دانش، تبادل دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی، اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
اطلاعیه های سایت

ZIP
مدیریت دانش
zip
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
ZIP
600,000 ریال
خرید ZIP

مدیریت دانش


مدیریت دانش

پکیج کامل، شامل ۱۵ مقاله به روز در مورد مدیریت دانش و دانش ضمنی، سمینار نقش مبادله دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی در قالب ورد و پاورپینت مخصوص دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت و بازاریابی.

بخشی از تحقیق:

تبادل دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی:

درک عمیقتری که از نتایج دارا بودن دانش ضمنی است، یکی از منابع مهم شرکت است (هانت، ۲۰۰۰؛ والتر و همکاران، ۲۰۰۷). برای مثال، این یک عامل کلیدی در یادگیری سازمانی (هو و اوانگلیستا، ۲۰۰۷)، توسعه نوآوری ها (کاووسگیل، کالانتون، و ژائو، ۲۰۰۳)، و ایجاد مزایای رقابتی بلندمدت (هولی، گرینلی، کادوگان، و فهی، ۲۰۰۵) است. با این وجود، همه محیطهای سازمانی برای انتقال آن در محدودیت های ساختاری و عملکردی، مناسب نیستند (لم، ۲۰۰۰).

فروش فردی، شبکه های اجتماعی و مبادله دانش ضمنی:

ماهیت روابط مشتری با فروشنده تغییر چمشگیری در خلال ۲۰ سال گذشته داشته است (جونز، چونکو، و رابرتز، ۲۰۰۴). در کل، مشتریان از فروشنده انتظار دارند تا راه حل های با ارزش افزوده بیشتر، و مناسبتر برای مشکلاتشان نسبت به گذشته ارائه دهند (کران، مارشال، سینگ، اسپیرو، و سوجان، ۲۰۰۵). در پاسخ، خیلی از سازمانهای فروشندگان بیشتر مشتری مدار هستند و از منظر روابط بازاریابی می نگرند (جونز، براون، زولتنرز، و ویتز، ۲۰۰۵؛ ویتز و برادفورد، ۱۹۹۹).

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ:

اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺟﺮﯾـﺎن ﮐـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗـﺮار دارد ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻫـﺎی آن ﺷـﺎﻣﻞﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻧﻮآوراﻧﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﺶ ﻣـﻮرد  ﻧﯿـﺎز، ذﺧﯿـﺮه داﻧـﺶ ﺑـﺮای آﯾﻨـﺪه و اﯾﺠـﺎد زﻣﯿﻨـﻪﮐـﺎرﺑﺮد و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﮕﯽ داﻧـﺶ در ﮐـﻞ سازمان است (وان در ، ۱۹۹۷)    ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﺮعتدﻗﺖ و اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺶ ﺗﺒﺎدل ﺷﺪه در سازمان می تواند تعیین کند….

انتقال دانش ضمنی

داﻧﺶ ﺿـﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﭘﻴﭽﻴـﺪه و ﻧﺎﻣﺸـﻬﻮدی دارد ﻟـﺬا اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ و ﻳﻜﺒـﺎره اﻧﺠـﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﻚ از ﺧﻼل تعامل و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ  طرفین ﻛﻤﻚ ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .روابط نزدیک ، ترویج ارتباط های ﻋﻤﻴﻖ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ اﻓـﺮاد ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﻴﺶ  ﺗـﺮ ی ﻣـﻲ دﻫـﺪ….

رمز فایل: www.researchlib.ir

 نوشته شده توسط : مریم محمدیدیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.