کتابخانه تحقیق

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر شاخص های بیمارستان
اطلاعیه های سایت

DOC
بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر شاخص های بیمارستانی در بیمارستان دکترغرضی اصفهان
doc
آبان ۳۰, ۱۳۹۵
17 صفحه
50,000 ریال
خرید Word

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر شاخص های بیمارستانی در بیمارستان دکترغرضی اصفهان


بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر شاخص های بیمارستانی در بیمارستان دکترغرضی اصفهان

چکیده
سیستم اطلاعات مدیریت گونه‌ای از سیستم‌های اطلاعاتی رایانه‌ای است که می‌تواند اطلاعات را از منابع مختلفی در موسسه برای تصمیم گیری در رده مدیریتی جمع‌آوری و پردازش کند و بیمارستان مهمترین موسسه بهداشتی درمانی به شمار می¬آید، چرا که بازوی مهم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است از طرفی شاخص های بیمارستانی شامل: درون داد، فرایند و برونداد، نشانگر میزان کارایی این موسسه می¬باشد. تحقیق حاضر با هدف شناخت تاثیر سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت بر شاخصهای بیمارستانی در بیمارستان غرضی اصفهان انجام شد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی است که به صورت پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پرسنل اعم از پزشک، پیراپزشک و پرسنل اداری بود که برابر ۹۱۴ نفر بوده و حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس فرمول کوکران برابر ۲۷۰ نفر شد. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده سیستم ها بود و روش تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق به صورت استنباطی است. این تحقیق شامل ۳ فرضیه بود که نتایج نشان داد که سیستم¬های اطلاعاتی بر شاخصهای بیمارستانی تاثیر گذار است. همچنین شاخص های فرایند و برون داد متاثر از سیستم های اطلاعاتی مدیریت هستند. پس با به کارگیری سیستم های اطلاعاتی به روزتر و کارآمدتر می توان خدمات بیمارستانی مطلوب تری ارائه داد و متعاقبا رضایت مندی بیشتری حاصل کرد.

کلید واژه ها: سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت، شاخصهای بیمارستانی، شاخصهای درون داد، شاخصهای فرایند، شاخصهای برون دادنوشته شده توسط : پدرام کریمی

موضوعات : تحقیق , رایگان


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.