کتابخانه تحقیق

رابطه ذهن آگاهی و ابعاد آن با رفتاریاری رسانی
اطلاعیه های سایت

DOC
رابطه ذهن آگاهی و ابعاد آن با رفتار یاری رسانی
doc
آبان ۳۰, ۱۳۹۵

رابطه ذهن آگاهی و ابعاد آن با رفتار یاری رسانی


رابطه ذهن آگاهی و ابعاد آن با رفتار یاری رسانی با لحاظ وضعیت تاهل، جنسیت و سطح تحصیلات در امدادگران هلال احمر شهر اصفهان
۲۳ صفحه
چکیده
مقدمه:از آنجایی که، رفتار یاری رسانی مشخصه امدادگر است و ذهن آگاهی مولفه مطرح روانشناسی، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد ذهن آگاهی با رفتار یاری رسانی با توجه به جنسیت، تحصیلات و وضعیت تاهل امدادگران پرداخت.
روش ها: روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری کلیه افراد تحت آموزش کمکهای اولیه با عنوان امدادگر در بهار ۱۳۹۲ بود، با روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۲۲۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب و با پرسشنامه های معتبر مهارت های هوشیاری فراگیر کنتاکی KIMS (بیر، اسمیت و آلن، ۲۰۰۴)، و رفتار یاری رسانی (درخشنده و نوری،۲۰۰۵) مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس و آزمون t مستقل تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، مشاهده و توصیف با رفتار یاری رسانی رابطه مثبت و معناداری داشت (۰۵/۰>p).در حالیکه بین ذهن آگاهی ورفتار یاری رسانی با لحاظ سطح تحصیلات رابطه ای نبود،همچنین با در نظر گرفتن وضعیت تاهل و جنسیت امدادگران،بین مشاهده و رفتار یاری رسانی رابطه مثبت و معنادار بود(۰۵/۰>p).رفتار یاری رسانی با ابعاد عمل همراه آگاهی و پذیرش بدون قضاوت رابطه ای نداشت.
نتیجه گیری: از آنجایی که بین مشاهده و توصیف با رفتار یاری رسانی رابطه وجود دارد و از طرفی بین مشاهده افراد مجرد و زن با رفتار یاری رسانی ارتباط معنادار است، لذا با استفاده از مدل های آموزش ذهن آگاهی بخصوص مشاهده و توصیف می توان امدادگران را در ارائه خدمات امدادی توانمند ساخت و باعث اطمینان خاطر افراد جامعه شد.
کلمات کلیدی: ذهن آگاهی، رفتاریاری رسانی، امدادگر، جمعیت هلال احمر.نوشته شده توسط : پدرام کریمی

موضوعات : تحقیق , رایگان


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.